วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (MBA : Master of Business Administration in Business Modeling and Development) และ การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (MM: Master of Management in International Hospitality Management) เรียนที่ อาคารสาทรซิตี้ (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ http://www.muic.mahidol.ac.th  ได้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2017

   สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบัณฑิตบัณฑิตศึกษา
โทร. 02 6795053-5 ต่อ 0 หรือ[email protected]