อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ ในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ ในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 5 และได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ