ขอเชิญเข้าร่วม

การประชุมสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561

เรื่อง “ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2561
Thai University Central Admission System (TCAS)”

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ

ด่วนสำรองที่นั่งได้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นี้

 

>> หนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ
>> โครงการ
>> กำหนดการ
>> ใบตอบรับ