เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี รอบ 2  ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร 15-30 มีนาคม 2561

ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก

เว็บไซคต์หลัก