มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน"โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)" ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)และการสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 23 มีนาคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก