เมื่อวันที่ 4 เมษายน กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการสมัครสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ซึ่งประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน กรุงเทพโพลล์จึงสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “สอบเข้า ม.1 เด็กไทย…ค่านิยม กับความทุกข์ใจของผู้ปกครอง” โดยเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปสอบเข้าชั้น ม.1 ในโรงเรียนของรัฐบาล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 1,085 คน พบว่า เหตุผลที่ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกโรงเรียน 65.3% ชื่อเสียง รองลงมา 63.7% ความสะดวกในการเดินทาง และ 57.7% มั่นใจในระบบการเรียนการสอน

การเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานเพื่อสอบเข้า ม.1 ผู้ปกครอง 57.2% ให้อ่านหนังสือ และซื้อแบบฝึกหัดเตรียมสอบมาหัดทำเอง รองลงมา 56.2% ให้เรียนพิเศษตั้งแต่ ป4-6 และ 45.1% พาไปสอบ Pre-test ม.1/ ซ้อมสอบเสมือนจริง

เรื่องที่ผู้ปกครองกังวลมากที่สุดในการสอบ 59.7% คืออัตราการสอบแข่งขันสูง รองลงมา 13.5% กลัวลูกสอบไม่ติด และไม่มีโรงเรียนรัฐบาลรองรับ และ 10.7% คือกลัวลูกสอบไม่ติด แล้วต้องไปหาโรงเรียนเอกชนค่าเทอมแพง

อยากให้ระบบการสอบเข้า หรือเรียนต่อชั้น ม.1 ของนักเรียนเป็นอย่างไร 74.8% ควรสอบคัดเลือก โดย 27.7% อยากให้สอบมากกว่า 1 รอบ เพื่อให้โอกาสเด็ก รองลงมา 19.2% สอบคัดเลือก 100% เหมือนสมัยก่อน และ 15.3% ให้สอบเหมือนปัจจุบันที่แบ่งสัดส่วนนักเรียนในพื้นที่กับนอกพื้นที่ ขณะที่ 25.2% ไม่ต้องมีการสอบคัดเลือก โดย 11.4% ให้นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนได้ตามเขตพื้นที่ฯ รองลงมา 10.6% มีโรงเรียน และที่นั่งให้พอเพียงกับนักเรียน และ 3.4% ให้ใช้การทดสอบวิธีการอื่นที่เหมาะสม

ด้านองค์ประกอบของระบบการศึกษาไทยที่หวัง และอยากให้บุตรหลานได้รับขณะศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้ปกครอง 72.6% เห็นว่าการเรียนการสอนควรมีมาตรฐานเท่ากันทุกโรงเรียน ไม่ควรมีการจัดระดับ/ ควรยกเลิกค่านิยมโรงเรียนดัง รองลงมา 59% เห็นว่าครู/ อาจารย์ควรทันสมัย เข้าใจหลักสูตร ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง และ 51.7% เห็นว่ารัฐบาล/ ผู้บริหารการศึกษาของประเทศ สนับสนุนค่าเทอมค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา

Credit  matichon