โดนสังคมกระหน่ำ ทปอ.ออกประกาศ TCAS รอบ 3/2 แล้ว จัดเคลียริ่งเฮ้าส์สองรอบแก้ปัญหากั๊กที่เรียน ย้ำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และ รักษาผลประโยชน์ของนักเรียน

จากกรณีนักเรียนออกมาเรียกร้องให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แก้ปัญหา ระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3 ที่เกิดปัญหากั๊กที่นั่งโดยระบบและไม่เป็นธรรม เนื่องจากหลังยืนยันสิทธิ์แล้ว เกิดปัญหาที่นั่งว่างจากการที่ติดหลายอันดับ แต่เลือกยืนยันสิทธิ์สัมภาษณ์ได้อันดับเดียว ทำให้คนที่มีคะแนนสูงกั๊กที่นั่งคนตะแนนปานกลาง

วันนี้ (30 พ.ค.) ทปอ.หรือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศที่ประชุมครั้งที่3/2561 เรื่อง การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3 โดยระบุว่า จากกระแสข่าวทางสังคมที่กล่าวถึงการประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบ TCAS รอบ 3 ที่นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้จำนวน 4 แห่งโดยไม่มีลำดับเมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือกจะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 แห่งและเมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้วส่งผลให้ที่นั่งในสาขาอื่นว่างลงและมหาวิทยาลัยจะได้จำนวนรับเข้าไม่ครบตามเป้าหมายส่งผลกระทบในทางปฎิบัติทั้งมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่สมัคร 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และ รักษาผลประโยชน์ของนักเรียน จึงกำหนดแนวปฎิบัติการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่3ดังนี้ 

1.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะจัดการรอบการ Clearing house (CH) รอบ 3 เป็น 2 รอบ คือ รอบ CH 3/1 และ CH 3/2 โดยให้มีการสอบสัมภาษณ์พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน2561 (ตามปฎิทินการดำเนินการ) 

2.หากนักเรียนดำเนินการดังต่อไปนี้ Clearing house รอบCH3/1 คือ (1)เลือก “สละสิทธิ์/Decline” (2)ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ตามรอบ CH3/1 (3) ไม่เข้าทำการใดๆในระบบ จะถือว่านักเรียนขอสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ในรอบ CH3/1และจะไม่ขอเรียกร้องใดๆภายหลังแต่นักเรียนจะยังคงมีสิทธิ์ในการเลือกสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบ CH3/2 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอเรียนในทราบว่า การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบTCAS ได้ดำเนินการด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเราทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นรูปแบบเดิมของการรับบุคคลเข้าศึกษาในปีที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ้นต่างมหาวิทยาลัยต่างดำเนินการ แต่ไม่เคยนำเสนอให้เห็นภาพใหญ่ ภาพรวมอย่างเป็นระบบปัญหาที่ผ่านมาจะเกิดโดยตรงกับแต่ละมหาวิทยาลัย ระบบ TCAS เป็นการรวบรวมข้อมูลการคัดเลือกมาบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมที่เปิดเผยและโปร่งใส

อย่างไรก็ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยแนวคิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของการผลิดและ พัฒนากำลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ และ สร้างกำลังคนที่มีคุณภาพให้ประเทศชาติร่วมกัน

ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้ของทอป.เกิดขั้นหลังจากการประกาศผลการคัดเลือกของหลายมหาวิทยาลัยชื่อดังโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมาซึ่งเกิดปรากฎการณ์บางคณะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่ผ่านการตัดเลือกสาขาแพทย์ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างหนักถึงความไม่เป็นธรรมต่อเด็กนักเรียนอีกหลายคนที่มีคะแนนรองลงมา หรือ กั๊กที่เรียน และ หากนักเรียนที่สอบคัดเลือกผ่านแพทย์แล้วเลือกสละสิทธิ์ก็จะเกิดปัญหา ที่นั่งว่าง ส่งผลต่อมหาวิทยาลัย

Credit